Liên kết tổ chức lớp học ngắn hạn

Back to homepage
Liên kết tổ chức lớp học ngắn hạn

Các Kỹ năng trọng tâm

SECC chú trọng phát triển kỹ năng  về truyền thông. Các lớp học được thiết kế đặc biệt cho từng đối tượng cụ thể, trong đó chú trọng ba kỹ