Cơ cấu tổ chức

Back to homepage Cơ cấu tổ chức

Trung tâm Giáo dục Kỹ năng và Truyền thông Cộng đồng SECC

SoDoToChucSECC

1. Giám đốc trung tâm

Chịu trách nhiệm các vấn đề pháp lý, nội dung chương trình, định hướng giáo dục – truyền thông.

2. Trợ lý Giám đốc – Hội đồng cố vấn

Nhiệm vụ: Lập kế hoạch, tổ chức dự án, tổng biên tập truyền thông.

3. Ban Quản lý dự án

  • Quản lý dự án: Thực hiện và điều phối các hoạt động của dự án, đồng thời quản lý hoạt động của các Tình nguyện viên theo từng dự án theo sự điều hành của Ban giám đốc trung tâm.
  • Các trưởng  – phó ban: Tổng hợp và sắp xếp lịch làm việc cho ba ban trực thuộc dưới sự điều hành của Quản lý dự án (Nhân sự – logistic; Truyền thông – Tổ chức sự kiện; Đối ngoại – Marketing)
  • Tình nguyện viên cơ hữu (TNV CH) của từng ban: Mỗi dự án tùy vào quy mô sẽ gồm từ 15-30  TNV CH hoạt động xuyên suốt các dự án.
  • Cộng tác viên của từng dự án: Được tuyển cùng lượt với TNV cơ hữu và hoạt động dưới sự điều phối của TNV CH khi có sự kiện.
  • Tình nguyện viên theo sự kiện: Tham gia vào hoạt động được tổ chức bởi chính của dự án.

Ba ban trực thuộc quản lý dự án gồm:

a.  Ban Nhân sự – Logistic

– Nhân sự: Phát triển và quản lý toàn bộ hệ thống TNV cơ hữu và TNV trên cả nước, hỗ trợ nhân sự và hậu cần ở mỗi sự kiện của tổ chức.
– Logistic: Vận chuyển và sắp đặt khoa học, chi tiết các vật dụng cần thiết chuẩn bị cho sự kiện, quản lý kho.

b. Ban Truyền thông – Tổ chức sự kiện

– Tổ chức sự kiện: Tổ chức sự kiện, lên ý tưởng, kịch bản, hoạt náo cho sự kiện, đảm bảo sự kiện diễn ra theo đúng kế hoạch.

– Team Truyền thông: Biên tập website, facebook, youtube, viết bài, biên dịch Việt – Anh. Kết hợp chặt chẽ và chịu sự quản lý của team Tổ chức sự kiện.
– Thiết kế: Thiết kế website, ấn phẩm truyền thông, quay phim, chụp hình và hậu kỳ phim, clip cho dự án. Kết hợp chặt chẽ và chịu sự quản lý của team truyền thông.

c. Ban đối ngoại – Marketing

Liên kết hoạt động trong và ngoài nước; marketing kiêm tìm kiếm nguồn tài trợ cho chương trình và bảo đảm quyền lợi của nhà tài trợ xuyên suốt chương trình.

4. Nhân sự  SECC

 

Nhansu