Về thông cáo báo chí

Về thông cáo báo chí

Thông cáo báo chí sẽ được cập nhật trước sự kiện của Trung tâm Giáo dục Kỹ năng và Truyền thông Cộng đồng SECC chậm nhất 3 ngày. Vui lòng cập nhật để thông tin được phản ánh chính xác và kịp thời.

Categories: Thông cáo báo chí

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*